خرید خودرو فروش خودرو

بسترن b30 سربی صفر کیلومتر مدل ۹۸

کارکرد : کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سربی ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، دنده ای ، مدل 1398

فاو بسترن b30 صفر کیلومتر آماده محضر

کارکرد : 0 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل مشکی ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1397

بسترن آسا BF50 درحد صفر

کارکرد : 26,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1393

بسترن آوسا BF50 درحد صفر

کارکرد : 25,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1393

بسترن B50F مدل ۹۴

کارکرد : 16,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه بادمجانی ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

بسترن B50F مدل ۹۵

کارکرد : 4,250 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1395

آسا بسترن۹۴سفید در حد صفر

کارکرد : 900 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

اسا بسترن ۹۴

کارکرد : 900 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 1394

اسا مدل۹۳

کارکرد : 16,000 کیلومتر

استان : تهران

رنگ بدنه سفید ، رنگ داخل کرم ، سواری ، بنزینی ، اتوماتیک ، مدل 93